-

§ 1

Postanowienia początkowe

 • 1.Sklep internetowy HURTOWNIA EL-STA, dostępny pod adresem internetowym el-sta.eu , prowadzony jest przez Stanisława Kitowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Hurtownia EL-STA Stanisław Kitowski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5890003169, REGON 220157978

 • 2.Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

 • 1.Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 • 2.Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

 • 3.Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 • 4.Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 • 5.Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym el-sta.eu.

 • 6.Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 • 7.Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 • 8.Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza na stronie sklepu lub drogą mailową. Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 • 9.Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 • 10.Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. 1.Dane teleadresowe

 • Hurtowna EL-STA Stanisław Kitowski
  ul. Gdyńska 24A, 83-330 Żukowo

 • tel. 58 694 40 40, fax 58 694 40 42
  kom. 695 849 202

 • adresy e-mail:
  el-sta@el-sta.eu
  zamowienia@el-sta.eu

 1. 2.Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4

Wymagania techniczne

 • Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową

 2. b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. c. włączona obsługa plików cookies,,

§ 5

Informacje ogólne

 1. 1.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. 2.Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie możliwe jest przez stronę sklepu lub telefonicznie.

 3. 3.Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT) i nie zawierają kosztów wysyłki.

 4. 4 Koszt wysyłki może być różny od tego, który jest podany w podsumowaniu zamówienia produktu gdy paczka przekracza 50 kg. W takim wypadku klient jest informowany o takim fakcie.

§ 6

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. 1.Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia

 2. 2.Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

§ 7

Prawo odstąpienia od umowy

 1. 1.Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. 2.Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 3. 3.W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

 4. 4.Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

§ 8

Reklamacja i gwarancja

 1. 1.Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

 2. 2.Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

§ 9

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. 1.Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. 2.Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

 3. 3.Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

 4. a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 5. b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 6. 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 7. 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. 1.Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. 2.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 3. 3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.


Nasz adres:
EL-STA SP. Z O.O. SP. K.
ul. Górki 5
83-330 Żukowo
WWW.EL-STA.EU
logo interelektro
Grupa INTER-ELEKTRO
Z dumą i satysfakcją możemy poinformować, że nasza hurtownia jest członkiem Grupy Dystrybucyjnej INTER-ELEKTRO zrzeszającej ponad 50 hurtowni elektrycznych.